binary comment

maszyna xy

rtyrtyrtyrtytyrty

rtyrtyrtyrtyrtyrty

rtyrtyrtyrty