Elektro-Mont Zabrze

Wykonujemy profesjonalne Instalacje Odgromowe na budynkach i budowlach każdego typu.

Wykonane przez nas Instalacje Odgromowe  >> Galeria

Ochrona Odgromowa jest zagadnieniem stosunkowo skomplikowanym a jej wykonanie wymaga fachowej wiedzy oraz praktyki.

Zadaniem instalacji odgromowej jest przejęcie prądu piorunowego za pomocą układu zwodów, odprowadzenie go do ziemi oraz rozproszenie za pomocą układu uziomowego bez szkody dla chronionego obiektu i w sposób bezpieczny dla przebywających wewnątrz ludzi.

Instalacja odgromowa w zależności od charakteru budynku oraz preferencji zamawiającego może zostać wykonana na bazie komponentów wykonanych z różnych materiałów:

 • Stal ocynkowana
 • Stal pomiedziowana
 • Miedź
 • Stal malowana proszkowo (np. pod kolor dachówki)
 • Stal nierdzewna

Elementy instalacji odgromowej wytwarzane z powyższych materiałów to uchwyty dachówkowe, uchwyty gąsiorowe oraz złącza.

Również drut odgromowy użyty w instalacji odgromowej może zostać wykonany z następujących materiałów:

 • stal ocynkowana
 • aluminium
 • miedź
 • stal nierdzewna

Oczywistym jest fakt, że stal ocynkowana traci swoją odporność na rdzewienie zaledwie po kilku latach, zależnie od częstotliwości opadów i zmienności warunków atmosferycznych w przeciwieństwie do pozostałych materiałów wymienionych powyżej. Choć po tak krótkim czasie w ocynku pojawiają się pierwsze ogniska korozji, to w tej wersji nadal wykonuje się około 80% instalacji odgromowych.

Instalacja odgromowa może zostać wykonana z mocowaniem przewodów odprowadzających w wersji natynkowej oraz podtynkowej.

 • Natynkowo – drut odgromowy mocowany jest na uchwytach rozmieszczonych co pewien dystans na elewacji.
 • Podtynkowo – drut odgromowy zostaje wprowadzony do specjalnie wzmocnionych rur odgromowych umieszczonych w ociepleniu budynku pod warstwą styropianu.

 

spalony dom - uderzenie pioruna

Instalacja Odgromowa – Zasadność stosowania

Wyładowania atmosferyczne oddziałujące na budynek mogą powodować uszkodzenia zarówno samego budynku jak i również stanowić zagrożenie dla znajdujących się w nim osób oraz dóbr materialnych, które nierzadko są dorobkiem całego życia.

Najczęstszymi skutkami wyładowania atmosferycznego w budynek lub jego otoczenie są:

 • Ryzyko wystąpienia pożaru
 • Uszkodzenie instalacji elektrycznej (z przeznaczeniem do wymiany)
 • Uszkodzenia pozostałych wewnętrznych instalacji i systemów np. alarmowych, monitoringu itp.
 • Uszkodzenia zainstalowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (odbiornik TV, kino domowe, komputer, sprzęt audio, klimatyzacja, telefon, itp.
 • Straty wynikające z braku komunikacji systemów oraz awarii komputerów włącznie z utratą danych

Kompleksowa Ochrona Odgromowa

Na kompleksową ochronę odgromową składa się:

 • Ochrona odgromowa zewnętrzna
 • Ochrona odgromowa wewnętrzna

Zewnętrzna Ochrona Odgromowa

Instalacja Odgromowa – LPS (Lightning Protection System) potocznie piorunochron – to zespół elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub dodatkowych elementów zainstalowanych na nim, odpowiednio połączonych i wykorzystywanych do odprowadzenia prądu piorunowego do ziemi.

Instalacja odgromowa składa się z następujących elementów:

 • Zwody poziome i pionowe ( w tym maszty odgromowe wolnostojące oraz iglice kominowe )
 • Przewody odprowadzające prąd piorunowy – montowane na wspornikach bądź w rurach izolacyjnych pod warstwą ocieplenia budynku
 • Przewody uziemiające ze złączem kontrolnym
 • Układ uziomów:
  – typu A (uziomy pionowe lub poziome)
  – typu B (uziom otokowy lub fundamentowy)

Przed wykonaniem instalacji odgromowej konieczne jest zaklasyfikowanie chronionego obiektu do jednego z czterech poziomów ochrony. W tym celu należy uwzględnić przeznaczenie i charakter obiektu oraz wynikające z niego ryzyko zagrożenia piorunowego.

Poziom I ochrony odgromowej jest zdefiniowany jako najwyższy, którego skuteczność wynosi 99%. Poziom IV określony jako najniższy, którego skuteczność wynosi 84%.

 • Poziom I       –           Skuteczność 99 %
 • Poziom II      –           Skuteczność 97 %
 • Poziom III     –           Skuteczność 91 %
 • Poziom IV     –           Skuteczność 84 %

Poziom ochrony dla poszczególnych budynków:

Zależnie od przyjętego poziomu ochrony odgromowej budynku należy zachować odpowiednie parametry oraz odległości jemu odpowiadające, dotyczące np. rozpiętości oczek siatki zwodów poziomych, odpowiednie kąty ochronne, odstępy między przewodami odprowadzającymi itd.

Wewnętrzna Ochrona Odgromowa

Na wewnętrzną ochronę odgromową składają się dwa podstawowe elementy, które muszą zostać wykonane łącznie a mianowicie:

 • stosowanie ograniczników przepięć klasy 1, 2, 3 – ( ochronników przeciwprzepięciowych )
 • instalacja wyrównania potencjałów

Zadaniem wewnętrznej ochrony odgromowej jest zapobieganie niebezpiecznemu iskrzeniu w chronionym obiekcie jak i w jego obrębie.
Do powstawania iskrzenia może dochodzić wówczas, gdy wskutek przepływu prądu piorunowego przez instalację odgromową dochodzi do powstania dużych różnic potencjałów pomiędzy metalowymi elementami budynku oraz częściami instalacji elektrycznej.

Aby zapobiec takim niepożądanym zjawiskom konieczne jest wykonanie połączeń wyrównawczych następujących elementów budynku:

 • metalowe elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego
 • metalowe instalacje sanitarne
 • zewnętrzne części przewodzące
 • urządzenia elektryczne zasilające i informatyczne

Instalację wyrównywania potencjałów należy wykonać w najniższej kondygnacji budynku. Przewody uziemienia instalacji elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych budynku muszą być podłączone do szyny wyrównywania potencjałów.

Ochrona odgromowa wewnętrzna instalowana jest w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii urządzeń wewnętrznych i ograniczenia przepięć:

 • Przepięcia powodowane wyładowaniami piorunowymi w obiekt oraz w jego otoczeniu
 • Przepięcia przenoszone przez przyłączone do obiektu linie,
 • Bezpośrednie sprzężenia pola magnetycznego z wewnętrznymi urządzeniami.

Musimy pamiętać, że nawet prawidłowo wykonana ochrona odgromowa budynku (zewnętrzna i wewnętrzna) nie gwarantują nam w 100% bezpieczeństwa lecz w bardzo dużym stopniu minimalizują możliwość wystąpienia uszkodzeń czy awarii.

Instalacje odgromowe wykonujemy na terenie woj. śląskiego, opolskiego oraz małopolskiego w takich miastach jak Zabrze, Katowice, Gliwice, Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Świętochłowice, Mikołów, Tychy, Rybnik, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Opole, Kraków i inne


Instalacje odgromowe należy wykonywać zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne
PN-IEC 60364-4-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”
PN-IEC 60364-5-534 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
PN-EN 50164-1  Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) — Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych
PN-EN 50164-2  Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) — Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PrPN-IEC/TS 61312-2Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.

 Instalacje odgromowe wykonujemy na terenie Śląska w miejscowościach jak Katowice, Zabrze, Gliwice, Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Mikołów, Tychy, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory itp.

 

tel_23 693 585 893   stopka_26